Försäkringsvillkor - Instorage

If Skadeförsäkring AB

Sammanfattning av försäkringsskydd

Allmänna villkor försäkring

1. Sammanfattning av försäkringsskydd

Företaget kan på Kundens begäran se till att Kundens egendom försäkras, vilket sker genom försäkringsgivaren If Skadeförsäkring AB.

Som framgår av Avtalet och Allmänna Bestämmelser måste egendomen vara försäkrad till sitt fulla värde och försäkringsskyddet bibehållas under hela förvaringsperioden.

Ersättningsansvaret för faktisk fysisk förlust av eller skada på egendom är begränsat av Avtalet och Allmänna Bestämmelser samt om försäkring tecknats, av dessa Allmänna Villkor.

Enligt Avtalet omfattas fysisk förlust av eller skada på egendom medan den förvaras i Förvaringsanläggningen endast om “ja” har angetts på Avtalet. Försäkringen börjar gälla först när premien därför har erlagts.

2. Försäkringsgivare

If Skadeförsäkring AB.

3. Totalt försäkrat belopp

Det fulla verkliga maximala värdet av godset vid alla aktuella tidpunkter, såsom detta har skriftligen redovisats för i Avtalet utgör totalt försäkrat belopp. Försäkringsbeloppet får under inga omständigheter överstiga 1 000 000 kr för en enskild kund, så vitt det ej har bekräftats skriftligen. Det totala försäkringsbeloppet kan höjas mot betalning av tilläggspremie, om ej annat följer av det underliggande avtalet med försäkringsgivaren.

Vid skada är Ägarens försäkring den primära enligt dubbelförsäkringsöverenskommelse. I första hand ska Ägaren till egendomen kontakta sitt eget försäkringbolag. Normalt täcker en hemförsäkring upp till 50 000 kr (hos vissa 80 000 kr). Efter hemförsäkringens utbetalning betalar försäkringen via Instorage ägarens självrisk.

4. Försäkrade risker

Försäkringen täcker, med angivna undantag, faktisk fysisk förlust av eller skada på kunders egendom, vållad av brand, åsknedslag, explosion, jordskalv, flygplan eller därifrån nedfallande föremål, storm, översvämning, brustna och/eller läckande rörledningar, inträngande vatten eller annan vätska, skador från skadedjur och insekter såsom mal, vilka inte följt med egen egendom utan beror på extern orsak, stöld där inträde till och utgång från Anläggningen skett med tvång eller på ett våldsamt sätt, upplopp, strejk, allmänna oroligheter, uppsåtlig skada av annat slag än det som omfattas av här nedan redovisade undantag, och påverkan av rullande fordon eller tåg.

5. Underförsäkring

Det är ett villkor för försäkringen att försäkringsbeloppet motsvarar det fulla verkliga värdet av den egendom som finns förvarad vid alla aktuella tidpunkter. Har inte egendomens fulla nyanskaffningsvärde angivits i Avtalet, kommer ersättningen, i händelse av skadeanmälan, att begränsas till motsvarande kvotdel som skadan har i förhållande till det uppgivna värdet jämfört med egendomens totala nyanskaffningsvärde.

6. Grundval för skadereglering

Eventuella anspråk ska ersättas genom byte, reparation, och/eller kompensation enligt försäkringsgivarens gottfinnande. I händelse av komplett förlust eller förstörelse av något föremål som denna försäkring omfattar ska grunden för anspråket utgöras av kostnaden för att ersätta föremålet som om det vore nytt, förutsatt att eventuella ersättningsföremål väsentligen är detsamma som det föremål det skall ersätta (originalet), men inte bättre än detta då originalet var nytt.

Hemtextilier och kläder

Om ett anspråk innefattar förlust av eller skada på hemtextilier och kläder kommer försäkringsgivaren att ta beaktande sådana försvunna eller skadade föremåls ålder, kvalitet och åtföljande marknadsvärde.

7. Självrisk

Självrisk 5 000 kr.

8. Klausul om par och satser

Om ett objekt ingår i ett par eller en sats av objekt, skall Försäkringsgivaren endast betala för de objekt som faktiskt har förlorats eller skadats. Försäkringsgivaren ersätter inte objekt, som ingår i ett par eller en sats av objekt och som inte har förlorats eller skadats.

9. Tidsfrist för skadeanmälan

Skadeanmälan skall inges vid tidpunkten för upptäckten av förlust av eller skada på egendom, dock senast vid tidpunkten för avlägsnandet av egendomen från Förvaringsanläggningen.

 

10. Undantag

Följande objekt omfattas inte av försäkringsskyddet:

 1. a)  Sedlar, mynt, guld- och silvertackor, urkunder, värdepapper och dylikt.
 2. b)  Boskap, sprängämnen eller lättantändligt material.
 3. c)  Bijouterier,armbandsur,ädelstenar,frimärkenavallaslagmedettsammanlagtvärde överstigande 10 000 kr.
 4. d)  Pälsverk,konstverk,parfymer,mobiltelefoner,tobak,cigarrer,cigaretter,öl,vin,sprit o.d. med ett sammanlagt värde överstigande 150 000 kr.
 5. e)  Elektronisk utrustning med ett värde överstigande totalt 150 000 kr. Med“elektronisk utrustning” avses alla elektriska och elektroniska apparater, instrument och konsument- och producentkapitalvaror, exempelvis radioapparater, televisionsmottagare, datorer, datormjukvara, hårddiskar, datachip, mikrochip, tryckta kretskort och komponenter till dem, modem, monitorer, kameror, telefaxapparater, fotokopiatorer, videokameror, high fidelityanläggningar, stereoanläggningar, CD-spelare och dylikt (tung elektrisk utrustning, t.ex. ställverk, turbiner och generatorer o.d., skall icke anses vara elektronik).
 6. f)  Förlust av elektroniskt registrerade data, utom kostnaden för tomma databärande medier.
 7. g)  Följder av krig, invasion, utländsk fiendes krigshandling (oavsett om krig har förklarats eller ej), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt eller militär- eller statskupp eller beslagtagning eller nationalisering eller rekvisition eller förstörelse av eller skada på egendom genom regerings eller annan offentlig eller lokal myndighets åtgärd eller beslut.
 8. h)  Följdskada av vad slag eller art det vara må.
 9. i)  Förlust eller skada till följd av:
  1. i)  joniserande strålning eller nedsmutsning genom radioaktivitet från kärnbränsle eller kärnavfall eller från förbränning av kärnbränsle,
  2. ii)  de radioaktiva, toxiska, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper hos vilken kärnkraftsinstallation eller reaktor som helst eller en kärnteknisk komponent till den,
  3. iii)  krigsvapen som använder kärnklyvning och/eller fusion eller annan likartad reaktion eller radioaktiv kraft eller materiel,
  4. iv)  radioaktiva, toxiska, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper hos vilken radioaktiv materiel det vara må.
 10. j)  Undantagen i detta avsnitt d) omfattar inte andra radioaktiva isotoper än kärnbränsle, när sådana isotoper iordningställs, fraktas, lagras eller används för kommersiella, jordbrukstekniska, medicinska, vetenskapliga eller andra fredliga syften.
 11. k)  Förlust av eller skada från kemiskt, biologiskt, biokemiskt eller elektromagnetiskt vapen. Användning eller handhavande som ett sätt att tillfoga skada, eller datorsystem, dator mjukvaruprogram, datavirus eller process eller annat elektroniskt system.

 

l) Förlust av eller skada på egendom som direkt vållats av tryckvågor, förorsakade av flygplan och andra flygande objekt som förflyttar sig med ljudets hastighet eller med överljudsfart.

 1. m)  Om andra försäkringar gäller vid skadetidpunkten, skall denna försäkring kunna ianspråktas endast i den mån som skadorna inte kan ersättas med stöd av den andra försäkringen.
 2. n)  Förlust av eller skada på egendom, som vållats av eller som är följden av terrorismrelaterad(e) handling(ar) eller av person(er) som handlar av politiskt skäl.

11. Förfarande vid skadereglering

 1. Skadeanmälan skall göras skriftligen och skickas till info@instorage.se. Skadeanmälan kommer därefter vidareförmedlas till försäkringsgivaren.Vid skada är Ägarens försäkring den primära enligt dubbelförsäkringsöverenskommelse. I första hand ska Ägaren till egendomen kontakta sitt eget försäkringbolag. Normalt täcker en hemförsäkring upp till 50 000 kr (hos vissa 80 000 kr). Efter hemförsäkringens utbetalning betalar försäkringen via Instorage ägarens självrisk.